Entrada destacada

PROGRAMAME. Aplicación para elaborar adaptaciones curriculares. Tutorial

De Oscar Abilleira Excelente aplicación para facilitar al profesorado la elaboración de programas adaptados. Requiere registro. Gratuita....

lunes, 4 de enero de 2016

Ayudas complementarias del programa de movilidad de estudantes Erasmus.

Convocatoria 2016

Axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea e o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte no marco do Programa comunitario Erasmus+, destinadas aos/ás estudantes das universidades do Sistema universitario de Galicia e dos centros asociados da UNED en Galicia que participan en Erasmus Estudos durante o curso 2015/16.

https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=417A
Requisitos:

a) Ser cidadán/á da Unión Europea ou estranxeiro/a non comunitario/a con residencia legalizada no Estado español.
b) Estar matriculado/a no curso 2015/16 en calquera das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia ou nos centros asociados da UNED nesta comunidade autónoma para realizar estudos universitarios oficiais conducentes a unha titulación de grao, licenciatura, diplomatura, enxeñaría, arquitectura, enxeñaría técnica ou arquitectura técnica.

c) Participar no programa de mobilidade universitaria con fins de estudos con autorización da universidade de orixe e ser beneficiario/a da axuda do programa Erasmus+ xestionada polo Servizo Español para a Internacionalización da Educación ou da Erasmus.es financiada polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

d) Non ter gozado desta axuda complementaria en convocatorias anteriores.

2. Queda excluído desta convocatoria o alumnado que, con nacionalidade distinta á española, realice a mobilidade nos seus países de orixe.

Artigo 4. Duración e contía das axudas

1. O programa de mobilidade para o que se solicita a bolsa será realizado durante o curso académico 2015/16.

2. As axudas concederanse para estadías dun máximo de nove meses e dun mínimo de tres meses.

3. As axudas terán a seguinte contía, en función dos grupos de países determinados no programa Erasmus+:

a) De 150 euros/mes para un país de destino do grupo 1.

b) De 120 euros/mes para un país de destino do grupo

Prazo de presentación : 05/01/2016 - 04/02/2016. 

Máis información:
https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=417A

Fuente: Conselleria de Educación